ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Služby obce Město Albrechtice s.r.o., Nemocniční 381/13, Město Albrechtice, 793 95, IČ: 258 44 067 (dále také „Společnost“), jako správce osobních údajů, považuje za jednu ze svých prvořadých povinností ochranu Vašeho soukromí a osobních údajů, které zpracováváme. S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy s řádnou péčí v souladu povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí a snažíme se je v co nejvyšší možné míře chránit.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují, jak získáváme a zpracováváme Vaše osobní údaje, když nakupujete naše zboží a služby nebo hlásíte stavy vodoměrů. Jejich cílem je přiblížit Vám, jakým způsobem s osobními údaji nakládáme, jak je shromažďujeme, z jakých zdrojů je získáváme a jak chráníme důvěrnost Vašich osobních údajů

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: sluzbyma@seznam.cz

 

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vzhledem k povaze našich služeb a zboží můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

Základní osobní a identifikační údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

identifikační údaje – zejména:

 • jméno
 • příjmení
 • titul
 • datum narození
 • adresa trvalého pobytu
 • u podnikatele název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, IČ

kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt se zákazníkem, zejména:

 • kontaktní adresa
 • číslo telefonu
 • číslo faxu
 • e-mailová adresa

další údaje související s poskytováním služeb, zejména:

 • bankovní spojení
 • záznamy komunikace s klientem
 • informace o platební morálce

Ostatní osobní údaje

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k poskytování služeb ani k plnění smlouvy, ale jejich zpracování Společnosti umožní zlepšovat své služby a zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá:

 • údaje získané od Subjektu údajů marketingovými průzkumy,
 • údaje o využívání zboží a služeb a bonusů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě zákona (bez Vašeho souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

Účel zpracování

Existuje více důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů, vždy však musí být naplněn alespoň jeden z nich, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali oprávněně. K určitému zpracování osobních údajů nás opravňují právní předpisy, jde zejména o případy, kdy je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, nebo kdy je zpracování nezbytné pro plnění našich právních povinností. V ostatních případech potřebujeme Váš souhlas ke zpracování osobních údajů za konkrétním účelem.

Uvedené případy jsou podrobněji ve vztahu k naší Společnosti popsány níže.

 1. Zpracovávání na základě právních předpisů

Jedním ze základních důvodů pro oprávněné zpracování Vašich osobních údajů naší Společností je skutečnost, že je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Dále jsme oprávněni zpracovávat údaje zejména v případech, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje.

Poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely je dobrovolné, avšak zpracování těchto osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli řádně dodat zboží nebo poskytnout služby, plnit své zákonné povinnosti a řešit další záležitosti v souvislosti se smluvním vztahem. Ke zpracování těchto osobních údajů tedy nepotřebujeme Váš souhlas. Jde zejména o Základní osobní a identifikační údaje, jak byly vymezeny výše.

V souvislosti s výše uvedeným zpracováváme osobní údaje zejména za účelem:

 • řádného a včasného dodání zboží nebo poskytnutí služby
 • vyúčtování zboží nebo služeb
 • reklamačního řízení a uplatňování odpovědnosti za vady zboží a služeb
 • sledování platební morálky zákazníků
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem

Osobní údaje pro tyto základní účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení, nejdéle však po dobu platnosti smlouvy a do úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo.

 1. Zpracovávání se souhlasem

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro následující účely, pro které je nezbytný Váš souhlas, a to po dobu a způsobem, jak je uvedeno v konkrétním souhlasu. Jedná se o tyto účely:

 • nabízení služeb a produktů a marketing Společnosti nebo jiných subjektů
 • zasílání obchodních sdělení s nabídkou služeb a produktů Společnosti nebo jiných subjektů na poskytnuté elektronické kontakty; s výjimkou případu dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, kdy získáme od svého zákazníka e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, pak tuto i bez souhlasu můžeme použít pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, pokud zákazník původně toto využití neodmítl.

Konkrétní podmínky udělení souhlasu jsou uvedeny v podmínkách souhlasu, stejně jako účel a doba zpracování osobních údajů.

Je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém Společností poskytnete Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro poskytnutí služeb nebo dodání zboží.

Pokud zákon nestanoví jinak, může správce předávat Vaše osobní údaje jiným správcům údajů jen v případě, že jste s takovým předáním vyslovil souhlas. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat Společnost, která pro při plnění svých závazků využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat těmto našim dodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány zejména těmto subjektům:

 • externí účetní
 • externí advokátní kanceláři, auditorům, znalcům
 • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
 • dodavatelům zajišťujícím vymáhání pohledávek
 • obchodním zástupcům

Za zpracovatele volíme pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. S každým z těchto zpracovatelů máme uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, abychom zajistili co nejvyšší úroveň zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů Vám poskytneme dle Vaší žádosti zaslané na emailovou adresu: sluzbyma@seznam.cz

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky a se sídlem v členském státě Evropské unie.

Osobní údaje jsou chráněny a zabezpečeny před únikem a zneužitím a Společnost přijímá technická a organizační opatření, aby zajistila co nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů. Zaměstnanci Společnosti, kteří s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou řádně proškoleni.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. a) právo na přístup k osobním údajům;
 2. b) právo na opravu;
 3. c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. d) právo na omezení zpracování údajů;
 5. e) právo vznést námitku proti zpracování;
 6. f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů;
 7. g) právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese sluzbyma@seznam.cz.

Pokud máte podezření, že na naší straně došlo k porušení některé z povinností stanovené v zákoně, můžete se na nás obrátit, abychom vám záležitost vysvětlili, odstranili nepatřičný stav provedením opravy, doplněním nebo likvidací údajů. V případě, že uvedené nebude dostatečné, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo odvolat souhlas znamená, že tam, kde je ke zpracování zapotřebí Váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání je možné například e-mailu z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní, nebo písemně formou dopisu, kde uvedete své jméno, příjmení a datum narození a uvedete, že odvoláváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 10. 2018